Menu

AllPack 2016

Bosch Packaging Banner VerticalFood EN 744x56

Fortune Packaging benefits from web protection

Fortune Packaging benefits from web protection, Baldwin Technology Company Inc, Fortune Packaging Corporation, packaging, Asia
PHILIPPINES -
Since the retrofit of a Baldwin WebCatcher S14 was completed on its Goss M-600 web press in late 2010, Fortune Packaging Corporation of the Philippines has experienced substantial process improvements that positively impact productivity and reduce costs.


{tab=English}

Based in Parañaque City, Fortune specializes in high-speed printing of magazines and brochures, and packaging boxes and labels, and is certified in ISO-9001. Fortune Packaging is a sister company to Printwell and Scanwell Graphics Corporation, both in the Philippines.

The company had been looking for a solution to a common problem – tight space restrictions. The space between the last printing unit and the dryer was not adequate for positioning new web protection equipment.

The answer was the Webcatcher from Baldwin Technology Company Inc. Installed between the last printing unit and the heatset dryer, the WebCatcher S14 is a fully integrated automatic web catching system designed for all popular web offset presses and is distinguished by a very small footprint.

A built-in sensor monitors the web continuously during the printing process. It senses web breaks in the dryer and instantly activates the web catching system. If a web break occurs, the WebCatcher pulls the broken web from the printing unit before it has a chance to wrap around the cylinders and guides it to the floor in front of the dryer.

Costly, unproductive downtime – which can amount to anything between half an hour and two and a half hours following a web break – is restricted to an absolute minimum, and the press can resume production after only a very short delay.

“With the Baldwin WebCatcher S14, we have greatly reduced paper waste, downtime and machine stoppage while avoiding mechanical damage due to web breaks,” said Rico Hostallero, engineering manager at Fortune Packaging Corporation. “Productivity is substantially increased as we are effectively running at full speed all the time.”

In addition, Baldwin was able to design a specialized rail system so the WebCatcher could slide out of the way when the press operators needed to change plates or maintain the press units.

“Baldwin was willing to design a specialized solution for us as we had tight space restrictions. We were very pleased with Baldwin’s solution as we avoided having to move the entire press in order to accommodate the web protection equipment,” commented Hostallero.

Another advantage Hostallero reports is more stability and higher efficiency during production and operation, even when running lesser quality paper stocks.

“Installation was quick and easy,” said Lee Chong, Baldwin’s representative on this project. “The mechanical/electrical installation was completed in two days and the Baldwin technician stayed an additional three days to commission the system and train the operators.”

Peter Tkachuk, VP sales and marketing, Baldwin Asia-Pacific, added, “Over the years Baldwin has retrofitted our web catchers on existing presses in Australia, New Zealand and Asia. New presses these days come complete with press security and safety with web catching devices and/or web severer protection.

“In all instances, this equipment has been very successful and proves to be extremely viable in cost justification by reducing and eliminating the damage and severe downtime caused by web breaks and wraps ups prevalent with the high speed presses of today.”

About Baldwin
Baldwin Technology Company, Inc. is a leading international supplier of process automation equipment and related consumables for the print media industry. Headquartered in Boca Raton, Florida, the company has operations strategically located in the major print media markets and distributes its products via a global sales and service infrastructure.

Baldwin’s cutting edge systems include UV and LED curing, IR drying, spray dampening, blanket, plate and web cleaning, fluid management, ink control, web press protection and related press consumables.

{tab=Tagalog}

PILIPINAS - Dahil sa retrofit ng isang ng Baldwin WebCatcher S14 ay nakumpleto sa kanyang Goss M-600 pindutin ng web sa huli 2010, ang ng Fortune packaging Corporation ng Pilipinas ay nakaranas ng malaking pagpapabuti sa proseso na positibong epekto produktibo at bawasan ang mga gastos.

Batay sa Parañaque City, Fortune Dalubhasa sa mataas na bilis ng pag-print ng mga magasin at mga polyeto, at mga packaging ng mga kahon at mga label, at sertipikadong sa ISO-9001. Ang kapalaran packaging ay isang kapatid na babae kumpanya sa Printwell at Scanwell Graphics Corporation, parehong sa Pilipinas.

Ang kumpanya ay naghahanap para sa isang solusyon sa isang karaniwang problema - masikip na espasyo paghihigpit. Ang espasyo sa pagitan ng huling yunit ng pagpi-print at ang tapahan ay hindi sapat para sa pagpoposisyon ng bagong web proteksyon kagamitan.

Ang sagot ay ang Webcatcher mula sa Baldwin Technology Company Inc. Na-install sa pagitan ng huling yunit ng pagpi-print at ang heatset tapahan, ang WebCatcher ng S14 ay isang ganap na naisama awtomatikong web nakahahalina sistema na dinisenyo para sa lahat ng mga tanyag na web na offset presses at ay nakikilala sa pamamagitan ng isang maliit na bakas ng paa.

A built-in sensor monitor sa web patuloy na sa panahon ng proseso ng pagpi-print. Ito ang mga pandama ng web break sa patuyuan at agad aktibo ang sistema sa nakahahalina ng web. Kung ang isang web break na nangyayari, ang WebCatcher ang pulls ang sirang web mula sa ang yunit ng pagpi-print ng bago ito ay may pagkakataon na Pakibalot sa paligid ng mga cylinders at gabay ito sa sahig sa harap ng tapahan.

Mahal, walang bunga downtime - na maaaring halagang sa anumang bagay sa pagitan ng kalahating oras at dalawa at kalahating oras matapos ang isang break sa web - ay limitado sa isang ganap na minimum, at pindutin ang ipagpatuloy ang produksyon pagkatapos lamang ng isang maikling pagkaantala.

"Sa ang ng Baldwin WebCatcher S14, lubhang namin na mabawasan ang basura ng papel, downtime at pagkahinto ng machine habang pag-iwas ng makina pinsala dahil sa break web," sinabi sa Rico Hostallero, engineering manager sa Fortune packaging Corporation. "Produktibo ay nadagdagan malaki bilang epektibong namin ay tumatakbo sa puspusang bilis sa lahat ng oras."

Sa karagdagan, Baldwin ay upang mag-disenyo ng isang pinasadyang mga sistema ng tren kaya WebCatcher na slide out ng paraan kapag ang mga pindutin ang operator ay kinakailangan upang baguhin ang mga plates o mapanatili ang yunit pindutin.

"Baldwin ay handa upang mag-disenyo ng isang pinasadyang solusyon para sa amin bilang namin ay may mahigpit mga puwang na pagrerenda. Ang napaka namin ay nasisiyahang sa Baldwin ng solusyon bilang iwasan namin upang ilipat ang buong pindutin upang mapaunlakan ang proteksyon sa mga kagamitan ng web, "nagkomento Hostallero.

Isa pang bentahe ng Hostallero ulat ay mas katatagan at mas mataas na kahusayan sa panahon ng produksyon at operasyon, kahit na kapag tumatakbo ng mas mababang kalidad ng mga stock papel.

"Install ay mabilis at madali," sabi ni Lee Chong, Baldwin ng kinatawan sa proyektong ito. "Ang mechanical / electrical install ay nakumpleto sa loob ng dalawang araw at ang Baldwin tekniko nagtutulog ng isang karagdagang tatlong araw sa komisyon ng system at masanay ang mga operator."

Sa Peter Tkachuk, VP benta at marketing, Baldwin Asya-Pasipiko, idinagdag, "Sa paglipas ng mga taon Baldwin ay retrofitted aming mga catchers web sa mga umiiral na presses sa Australia, New Zealand at Asya. Bagong presses mga araw na ito dumating kumpleto sa pindutin ang seguridad at kaligtasan sa web nakahahalina mga aparatong at / o web severer proteksyon.

"Sa lahat ng mga pagkakataon, ang kagamitan na ito ay naging napaka-matagumpay at nagpapatunay na maging lubhang mabubuhay sa pagbibigay-katarungan ng gastos sa pamamagitan ng pagbabawas at aalis ang pinsala at matinding downtime na dulot ng web break at wraps up kalat sa mataas na mga presses bilis ng ngayon."

Tungkol sa Baldwin
Ng Baldwin Teknolohiya Kumpanya, Inc ay isang nangungunang internasyonal na supplier ng proseso ng pag-aautomat kagamitan at mga kaugnay na consumables para sa industriya ng print media. Headquartered sa Boca Raton, Florida, ang kumpanya ay may mga operasyon madiskarteng matatagpuan sa pangunahing mga merkado print media at namamahagi nito mga produkto sa pamamagitan ng isang pandaigdigang mga benta at imprastraktura ng serbisyo.

Kabilang sa pagputol gilid Baldwin system ang UV at humantong paggamot, IR pagpapatayo, spray dampening, kumot, plato at paglilinis ng web, tuluy-tuloy na pamamahala, kontrol ng tinta, web pindutin ang proteksyon at mga kaugnay na pindutin consumables.

{tab=中文}

菲律宾 - 财富包装总公司,菲律宾由于其高斯M-600卷筒纸印刷机上加装一个鲍德温WebCatcher S14系列在2010年年底完成,经历了大量的工艺改进,积极的影响生产率和降低成本。

Parañaque市的基础上,“财富”杂志和小册子,印刷和包装盒和标签专业从事高速,并通过ISO-9001认证。 “财富”包装是一个姐妹的公司Printwell和Scanwell Graphics公司,无论是在菲律宾。

该公司一直在寻找解决方案,以一个共同的问题 - 狭小的空间限制。最后一个印刷单元和烘干机之间的空间是没有足够的定位新的网络保护设备。

答案是从鲍德温技术公司公司Webcatcher之间的最后一个印刷机组和热固型干燥机安装,WebCatcher S14系列是一个完全集成的自动网络系统,旨在为所有流行的轮转印刷机,是由一个非常小的足迹区分醒目。

内置的传感器显示器不断在印刷过程中的网页。它感觉在烘干机卷筒纸断裂,即刻激活网页醒目系统。如果一个网络发生中断,从印刷单位WebCatcher拉断网之前,有机会向缠绕气瓶和引导它在烘干机前的地板上。

昂贵的,非生产性的停机时间 - 可达半小时和两个半小时后断之间的事情 - 被限制到最小程度,记者可以恢复生产后,只有一个很短的延迟。

Rico的Hostallero,在“财富”包装总公司工程经理说,“”随着鲍德温WebCatcher S14系列,我们已经大大减少纸张浪费,停机时间和机器停工,同时避免机械损伤,由于网络中断。 “生产率大幅提高,为我们有效地全速运行所有的时间。”

此外,鲍德温能够设计一个专门的铁路系统,所以的WebCatcher可以滑出的出路时,按经营需要来改变板或维持新闻单位。

“鲍德温愿意为我们设计一个专门的解决方案,因为我们有严格的空间限制。鲍德温的解决方案我们非常高兴,因为我们避免移动整个新闻界为了适应网页防护设备,“Hostallero。

另一个优势Hostallero报告是更稳定和更高的效率,在生产经营,甚至当运行质量较差的纸张。

“安装方便快捷,”李宗伟说,鲍德温的代表在这个项目上。 “机械/电气安装在两天内完成,和鲍德温技术员住了三天,委托系统和培训的运营商。”

鲍德温彼得Tkachuk,销售和营销副总裁,亚太补充说,“多年以来,鲍德温已改造现有印刷机在澳大利亚,新西兰和亚洲的网络捕。这些新的印刷机天来与网站醒目的设备和/或网页严厉的保护记者安全和安全完整。

“在所有情况下,该设备已经非常成功,被证明是非常可行的减少和消除网络中断和高速印刷机今天流行的包裹UPS造成的损害和严重的停机成本的理由。”

关于鲍德温
鲍德温技术公司,公司是一家国际领先的过程自动化设备及相关耗材的供应商,为印刷媒体行业。总部设在佛罗里达州博卡拉顿,该公司具有战略坐落在各大平面媒体市场的操作,通过一个全球性的销售和服务的基础设施和销售其产品。

鲍德温的尖端系统和LED紫外光固化,红外线干燥,喷雾润,毯,板和网页清洗,流体管理,控制油墨,轮转印刷机的保护和相关的新闻消耗品。

Fortune Packaging benefits from web protection, Baldwin Technology Company Inc, Fortune Packaging Corporation, packaging, Asia

Baldwin Printing Controls Ltd
Unit 6, 17/F., Technology Plaza,
651 Kings Road, North Point,
Hong Kong.

Tel:  +852 2811 2987
Fax: +852 2811 0641

General Manager-Greater China: Jonathan Li This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deputy General Manager of Sales: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Alfred Chan

Website: http://www.baldwintech.com/

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It